Regulamin

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki zawierania umów sprzedaży
 4. Płatności
 5. Dostępność i dostawa
 6. Ryzyko i tytuł prawny
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Odpowiedzialność
 11. Pisemna komunikacja
 12. Zawiadomienia
 13. Prawa własności intelektualnej
 14. Ochrona danych
 15. Siła wyższa
 16. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE

 1. Administrator Serwisu : ADMAD LIMITED of Vyzantiou 30, VYZANTIO BUILDING, Floor 2, Flat 22, Strovolos 2064, Nicosia, Cyprus
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:
 3. Adres do korespondencji Sprzedawcy : Logihub Sp. z o.o. Magazyn, Błękitna 93, 04-663 Warszawa
 4. Formularz Rejestracyjny : formularz udostępniany przez Sprzedawcę w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie,
 5. Formularz Zamówienia: formularz udostępniany przez Sprzedawcę w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia w Serwisie,
 6. Hasło : ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika,
 7. Konsument : Użytkownik dokonujący zamówień Produktów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Konto Użytkownika : indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie, które zostanie utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji,
 9. Potwierdzenie Zamówienia : wiadomości e-mail, którą Sprzedawca wysyła do Użytkownika po złożeniu przez niego zamówienia w Serwisie, na adres email Użytkownika, podany przez niego w trakcie składania zamówienia,
 10. Produkty : oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie suplementy diety i/lub produkty kosmetyczne,
 11. Oferta specjalna : akcje promocyjne organizowane przez Sprzedawcę, w celu zachęcenia Użytkowników do korzystania z Serwisu,
 12. Regulamin : niniejszy Regulamin
 13. Serwis : portal internetowy dostępny pod adresem: www.website.address
 14. Sprzedawca : Logihub Sp. z o. o.. ul. Jana III Sobieskiego 110/36U, 00-764 Warszawa
 15. System teleinformatyczny : zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną,
 16. Świadczenie usługi drogą elektroniczną/Usługi elektroniczne : wykonywanie Usługi na rzecz Użytkownika, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną,
 17. Umowa sprzedaży : umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Produktu i wydać mu Produkt, a Użytkownik zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Użytkownika, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie);
 18. Usługi : usługi objęte niniejszym Regulaminem, polegające w szczególności na:
  1. dostarczaniu Użytkownikom Produktów oferowanych w Serwisie,
  2. zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu,
  3. prowadzeniu Konta Użytkownika,
  4. udostępnianiu Formularza Rejestracyjnego i Formularza Zamówienia,
 19. Użytkownik : korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, chcąca za pośrednictwem Serwisu nabywać Produkty.
 20. Zamówienie : oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Serwisu określające rodzaj i liczbę Produktów składane poprzez Formularz Zamówienia znajdujący się w Serwisie lub w sposób, o którym mowa w części IV Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  1. zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
  2. zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży dotyczących Produktów,
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do Usług,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każda osoba, przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu, powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili uruchomienia korzystania z Usług.
 5. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. prowadzi Konto Użytkownika w Serwisie;
  2. udostępniania Formularze Rejestracyjne/Zamówienia;
  3. udostępnia treści marketingowe i przesyła informacje handlowe.
 7. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 8. Ani Administrator Serwisu ani Sprzedawca nie są zobowiązani do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 9. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 7 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Użytkownikiem, a licencjodawcą.
 10. Zaleca się, by stacja użytkowa, z której Użytkownik loguje się na Konto Użytkownika była wyposażona w legalne oprogramowanie, posiadała na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.
 11. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
 12. Uruchomienie korzystania z Usług jest równoznaczne:
  1. z zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami wykorzystywania przez Administratora Serwisu plików cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików cookie, które zostały określone w Serwisie;
  2. ze zgodą na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu plików cookie.
 13. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.
 14. Użytkownik, przy korzystaniu z Serwisu, ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 15. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Administratora Serwisu i/lub Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Systemów teleinformatycznych. W razie otrzymania przez Administratora Serwisu i/lub Sprzedawcy wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator Serwisu i/lub Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ani Administrator Serwisu ani Sprzedawca nie będą ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, Administrator Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMóW SPRZEDAŻY

 1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży oferowanych w nim Produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przez złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru Produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia.
 4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, e-mail, Produkt, miejsce dostawy Produktu.
 5. W trakcie składania Zamówienia : do momentu złożenia Zamówienia : Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu.
 6. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola "ZAMóW I ZAPŁAĆ".
 7. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Sprzedawca niezwłocznie wyśle Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.
 8. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika potwierdzenia wysłania Produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania Produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika.
 9. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę. Ceny zawierają podatek VAT.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w każdym momencie. Zmiana ceny nie obejmuje Produktów zamówionych przez Użytkowników Serwisu, za które Użytkownik zapłacił cenę bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W sytuacji, gdy Użytkownik nie dokonał zapłaty za zamówione Produkty bezpośrednio po złożeniu zamówienia, zamówienie wygasa i Użytkownik, w celu zakupu Produktu musi złożyć zamówienie ponownie. W razie zmiany cen Produktu, przy składaniu nowego zamówienia, Użytkownika obowiązują nowe ceny Produktu.
 11. Jeżeli Użytkownik zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Użytkownik przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Płatność z tytułu nabycia Produktu może być zrealizowana, według wyboru Użytkownika, za pośrednictwem karty płatniczej, przelewem bankowym lub za pobraniem.
 2. Karta płatnicza lub konto bankowe Użytkownika zostanie obciążone po złożeniu przez Niego Zamówienia i wypełnieniu formularza zapłaty, który następnie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika.
 3. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności, Użytkownik ponosi koszty z tym związane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Użytkownikowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Użytkownika następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.
 5. Dostarczony Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie obsługiwanego kraju o czym Użytkownik zostanie poinformowany w momencie składania Zamówienia.
 2. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, a w razie braku określenia takiego terminu : w ciągu 30 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. XVII poniżej (siła wyższa).
 3. Dostawa Produktu realizowana jest przez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę.
 4. Dostawa Produktu realizowana jest przez firmę kurierską wskazaną przez Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Serwis może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Użytkownika.
 5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta : odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik.

VI. RYZYKO

 1. Prawo własności Produktów przechodzi na Użytkownika dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych z tytułu zakupu Produktów.
 2. Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub braków ilościowych Produktów, Użytkownik obowiązany jest sporządzić, w obecności przewoźnika protokół szkody, w którym należy podać rodzaj uszkodzenia Produktu lub braków Produktów oraz datę i godzinę doręczenia. Następnie podpisany protokół wraz ze zdjęciem uszkodzonego Produktu należy przesłać do Serwisu na adres do korespondencji Sprzedawcy, po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej skan protokołu sporządzonego przez Użytkownika oraz zdjęcie uszkodzonego Produktu, może zażądać dodatkowo przesłania mu oryginału protokołu i/lub odesłania uszkodzonego Produktu.
 3. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania mu Produktu.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 90-dni dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpieniu od umowy w ramach "Gwarancji Producenta" przysługują wyłącznie nienaruszone, oryginalnie zapakowane produkty.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 90-dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod Adresem Logihub sp. z o.o. Magazyn, Błękitna 93, 04-663 Warszawa , o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską).
 4. Termin 90-dniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu lub Usługi.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. w którym Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu lub Usługi.
 6. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Użytkownik zapłacił za Produkt przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Użytkownika numeru rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Jeżeli Użytkownik zapłacił za Produkt przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile Użytkownik wskazał taki rachunek). Jeżeli Użytkownik nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Użytkownika na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Użytkownikiem w tej sprawie telefonicznie.
 12. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Użytkownika.
 13. Użytkownik ma obowiązek wraz z dokumentem odstąpienia od sprzedaży zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt winien zostać zwrócony w niezmienionym stanie, oryginalnie zapakowany, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi.
 14. Produkt/produkty należy zwrócić na adres: Logihub Sp. z o.o. Magazyn, Błękitna 93, 04-663 Warszawa, Polska
 15. Zwrot Produktu za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Produkt uznaje się za niezwrócony).
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 18. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
 19. - Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z odesłania produktu
 20. - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 21. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku umowy:
 22. - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika;
 23. - w której cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 24. - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
 25. - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 26. - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 27. - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Produkt posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Produkcie, należy odesłać przesyłkę do Sprzedawcy. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji ("Reklamacja"), w przypadku gdy Produkt posiada wady. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z Sprzedawcą w celu złożenia Reklamacji.
  1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  2. Imię i nazwisko Użytkownika
  3. Dane kontaktowe Użytkownika
  4. Datę nabycia Produktu
  5. Nazwę Produktu
  6. Dokładne wymienienie wad Produktu
  7. Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady Produktu
  8. Żądania reklamującego
  9. Numer konta bankowego
 3. Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uzna odstąpienie Użytkownika od umowy, obniży cenę Produktu, wymieni Produkt na nowy lub uzupełni jego braki ilościowe, w zależności od żądania Użytkownika zgłoszonego w Reklamacji.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 6. W przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzednim są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o powyższym Użytkownika.
 7. Produkty są przeznaczone wyłącznie do stosowania zewnętrznego, zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniu, u osób dorosłych, niemających uczulenia na żaden ze składników Produktu. Z uwagi na skład chemiczny Produktów niektóre z nich mogą powodować zmiany lub przebarwienia na odzieży i innych przedmiotach. Jakość oraz właściwości wszystkich Produktów gwarantowana jest przez Producentów tych Produktów. Sprzedawca otrzymuje zapewnienie od Producentów, iż dystrybuowane przez nich produkty są zgłoszone do wymaganych prawem rejestrów, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty, pozwolenia, spełniają stosowne normy itp. Z uwagi na powyższe Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w tym zakresie oraz szkody wynikające z użycia Produktu oraz braku jego właściwości, o których zapewniał producent.
 8. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia Produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

IX. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBóW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Chcąc dochodzić roszczeń wobec Sprzedawcy, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji, w tym min.:
  1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3. o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 2. Administrator Serwisu i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią Systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 3. Administrator Serwisu i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu i Sprzedawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu i Sprzedawcy, Administrator Serwisu i Sprzedawca mają prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator Serwisu i Sprzedawca nie odpowiadają za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

XI. PISEMNA KOMUNIKACJA

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na to, że komunikacja ze Sprzedawcą będzie odbywała się główne za pomocą środków elektronicznych.
 2. Sprzedawca będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub będzie przekazywać informacje, umieszczając je w Serwisie.
 3. Dla celów Umowy Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje taką formę komunikacji.

XII. ZAWIADOMIENIA

 1. Sprzedawca może kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany podczas składania Zamówienia lub w inny sposób wskazany w pkt. XII powyżej.

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administrator Serwisu jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Serwisu, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane czy też nie, oraz do materiałów publikowanych na tej stronie. Dzieła te chronione są prawem autorskim i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone dla Administratora Serwisu .
 2. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z żadnej części materiałów chronionych prawem autorskim na cele komercyjne bez uprzedniego uzyskania licencji od Administratora Serwisu i/lub właściwych licencjodawców.
 3. W przypadku umieszczania komentarzy na temat Produktów lub Usług na jakiejkolwiek stronie internetowej, blogu lub platformie towarzyskiej ("Komentarz") Użytkownik musi zapewnić, że taki Komentarz odzwierciedla uczciwą opinię Użytkownika.

XIV. OCHRONA DANYCH

 1. W trakcie rejestracji w Serwisie Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą.
 2. Wszystkie dane personalne są przez Sprzedawcę traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym, Administrator Serwisu chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania. Wszystkie dane Użytkowników wykorzystywane w Zamówieniach są przekazywane do Sprzedawcy w formie zaszyfrowanej.
 4. Oświadczenie Sprzedawcy o ochronie danych można pobrać z Serwisu w zakładce: Polityka Prywatności.

XV. SIŁA WYŻSZA

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania, w tym opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, w przypadku, gdy fakt ten będzie wynikiem siły wyższej ("Siła Wyższa").
 2. Siła Wyższa obejmuje wszelkie działania, zaniechania, zdarzenia, zaniedbania lub wypadki znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy, niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można było zapobiec, a w szczególności:
  1. strajki i inne akcje protestacyjne;
  2. niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (czy to wypowiedzianą czy też nie) lub groźbę lub przygotowania do wojny;
  3. pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, epidemię lub inne katastrofy naturalne;
  4. brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego
  5. długotrwały brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.
 3. Wykonywanie przez Sprzedawcę obowiązków na podstawie Umowy uważa się za zawieszone na okres trwania Siły Wyższej, a czas realizacji danych czynności zostaje przedłużony o czas trwania Siły Wyższej. O ile będzie to możliwe, Sprzedawca dołoży starań celem znalezienia rozwiązania, dzięki któremu obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy będą mogły być wykonywane pomimo zaistnienia Siły Wyższej.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu spełniają wszystkie wymagania prawne istniejące na terytorium siedziby Sprzedawcy. Osoba zainteresowana Produktem powinna we własnym zakresie zapoznać się z lokalnym prawem znajdującym zastosowanie do Umowy sprzedaży, przechowywaniem i używaniem Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, oraz przestrzegać tego prawa.
 4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca będący wyłącznie podmiotem zajmującym się sprzedażą Produktów oświadcza, że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane w Serwisie.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
 6. Wcześniejsze wersje Regulaminu są dostępne w na stronie Serwisu, w zakładce Regulamin
 7. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści Regulaminu oraz dowolnej zawartości Strony Sklepu.
 8. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie co najmniej 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Serwisu, chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.
 9. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem Regulamin może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Użytkownika będącego Konsumentem.
 10. Do transakcji dokonanych przed wejściem w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w jego brzmieniu sprzed zmiany.
 11. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Formularz odstąpienia od umowy